Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Posezónna kontrola postrekovačov

Posezónna kontrola postrekovača

Nasledujúca sezóna začína s koncom predchádzajúcej!

Údržba postrekovačov je veľmi náročná úloha ak nie je urobená správne, môže spôsobiť veľa chýb.  Nehovoriac o nákladoch na opravu, čím sa vytvorí ďalšia nepríjemnosť (napr. škoda spôsobená mrazom).

Za všetkých okolností je užitočné a dôležité venovať čas po postrekovacej sezóne pre nasledujúce úlohy:

1. Prvým krokom je dôkladné čistenie stroja.

2. Umyme stroj po vonkajšom čistení - je dôležité, aby sa to vykonalo čistou vodou -  potom so špeciálnou prídavnou látkou rozpúšťadla na rozpustenie usadenín.

3. Dôkladná prehliadka postrekovača na základe týchto kritérií:

3.1 Skontrolujme podvozok stroja, nádrž a pri objavení akýchkoľvek trhlín, je nutné ich opraviť.

3.2 Skontrolujme postrekovacie funkcie, stav čapov, podľa potreby ich opravme.

3.3 Skontrolujme tesnenie čerpadla,  prevádzku (kontrola prietoku a regulácie tlaku). V prípade, že nepracuje dokonale, vykonajte opravu alebo obnovu čerpadla. V čerpadlách sa odporúča vymeniť olej ročne alebo podľa predpisov.

3.4 Skontrolujme stav hadíc, zabezpečme výmenu poškodených, opotrebovaných, prasknutých hadíc a v prípade poškodenia hľadajte príčinu, aby nedošlo k  podobnej chybe znovu.

Dobrá rada: odporúčame, aby ste si zaznamenali akékoľvek chyby, pretože do jari môžete na tieto chyby zabudnúť. Pred začatím ďalších prác je potrebné odstrániť všetky chyby.

FILTRE

Ak sa zistia praskliny, mal by byť filter nahradený. Ak nie je možné filter vyčistiť je potrebné ho vymeniť.  

RAMENO

Prípadné praskliny opravme a skontrolujme kĺby rámu. V prípade opotrebenia sa postarajme o ich opravu, skontrolujme piesty roztvárania, ovládanie rámu a odstráňme akýkoľvek únik oleja.

ELEKTRICKÉ ZARIADENIA

V prípade poruchy skontrolujme elektrické zariadenia (ventily vypínania sekcií, regulátor tlaku, osvetľovacie zariadenie, monitor atď.), pri prevádzkovej chybe bezpodmienečne dbajme na ich opravu.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIA

Nezabudnime ani na bezpečnostné zariadenia, celistvosť krytov (napr. kardanový hriadeľ). Fixovacia brzda musí byť bezchybná.  Zároveň si skontrolujme pneumatiky a v prípade potreby ich vymeňme.

TRYSKY

Vykonajme kontrolu stavu držiakov trysiek a v prípade prasknutia ich nahraďme. V prípade protikvapkovej membrány, ak sa zistí, že chemická látka kvapká z trysiek, je pravdepodobné, že membrány by mali byť vymenené. Súčasne zmerajme výkon dýzy. Ak je opotrebovanie väčšie ako 15% (vo vzťahu k továrenskej hodnote) treba ju vymeniť.

Na preskúmaní trysiek si musíme obzvlášť dať záležať, lebo sa relatívne rýchlo opotrebovávajú. Rozsah opotrebenia závisí od:

•   materiálu trysiek,

•   prevádzkových hodín postrekovania,

•   formulácie prípravkov na ochranu rastlín,

•   kvality vody použitej na striekanie,

•   aplikovaného tlaku (vysoký tlak = vysoká rýchlosť kvapaliny).

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že s plastovou tryskou môžeme pracovať 200-300 prevádzkových hodín, s keramickou tryskou viac ako 1000 prevádzkových hodín. Tieto hodnoty sú len informačného charakteru. Pri kúpe trysky je vhodné zvážiť vyššie uvedené. Tiež nezanedbávajme skutočnosť, že aj keramický materiál  uzavretý v plastovom tele je vystavený vplyvom UV žiarenia a vedie to k jeho zostarnutiu, čiže ani keramická tryska nemá večnú životnosť.

Kontrola trysiek je založené na zadržaní množstva vystriekanej kvapaliny pri stanovenom tlaku. Naším cieľom je skontrolovať či má daná tryska výkon udávaný výrobcom. Údaje o jednotlivých tryskách je možné stiahnuť z internetu. Na meranie potrebujeme kalibrovanú odmernú banku a stopky. Postrekovač sa musí nastaviť na špecifický tlak, napr. 3 bary pre štandardnú trysku, 4 bary pre trysku s prívodom vzduchu. Odporúča sa merať kombinovanú odchýlku všetkých segmentov tak, aby rozdiely v tlaku na ráme neovplyvňovali nameraný výsledok. Z katalógu musíme zistiť deklarovanú hodnotu litrov za minútu pre danú trysku a špecifický tlak. Potom spustime postrekovanie, držme odmerku pod tryskou a zmerajme množstvo tekutiny po jednej minúte! Pred začatím sezóny je vhodné merať všetky trysky. Získaná hodnota sa môže líšiť o viac ako +/-10% od hodnoty v katalógu, ale s ohľadom na prietok trysiek na danej sekcii, povolená je len +/-5% odchýlka od priemernej hodnoty. Keď prekročíme tieto percentuálne hodnoty, dýzy sa musia vymeniť!

Úspešnú a efektívnu ochranu rastlín môžeme dosiahnuť len použitím vhodných aplikačných technológií. Inžinieri-chemici trávia nespočetne veľa hodín na vytvorenie "high-tech" chemickej látky, ktorú by bolo vhodné vystriekať s takou  technológiou, ktorá zabezpečí jej maximálnu účinnosť. Chybná alebo nesprávna aplikácia neposkytuje dostatočnú účinnosť, takže časť ceny prípravku na ochranu rastlín bude zbytočná a v extrémnych prípadoch môžeme dokonca ublížiť sebe  alebo iným  (chcel by som spomenúť problém prekročenia postreku, ktorý vedie k rezistencii).

Ešte jedna dôležitá vec, ktorú by sme si mali zapamätať: vždy si vyberme k chemikálii  trysku a nie naopak.

POVINNÁ ÚLOHA

Pre postrekovače je jednou z najdôležitejších úloh správne zabezpečenie odolnosti voči mrazu, najlepšie s kvapalinou odolnou voči mrazu, nie demontážou stroja, pretože súčasti sa môžu poškodiť počas montáže alebo demontáže, alebo môžu zostať na stroji hadice, v ktorých voda môže zmrznúť a spôsobiť poškodenie.

Nalejme do nádrže (aj do nádrže na čistú vodu) kvapalinu odolnú voči mrazu a spustime všetky funkcie stroja a dovtedy striekajme so strojom, kým sa na posledných dýzach neobjaví kvapalina odolná voči mrazu.

Ak budeme vykonávať vyššie popísané kontroly a postaráte sa o odstránenie problémov, ktoré sa vyskytli, môžeme tiež skrátiť čas prestojov v dôsledku možného zlyhania v nadchádzajúcej sezóne.