Cookies spravovanie
Vážený návštevník! Upozorňujeme, že súbory cookie sa používajú na zabezpečenie prevádzky webovej stránky hriadel.sk, na poskytovanie vyššej úrovne služieb našim návštevníkom, na generovanie štatistík a na podporu našich marketingových aktivít. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies, ako je opísané v nižšie uvedenom odkaze. Upozorňujeme, že ak neakceptujete uvedené, niektoré funkcie tejto webovej stránky nebudú k dispozícii.
Zistite viac…
Súhlasím
Nesúhlasím

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov týkajúcich sa internetovej stránky spoločnosti www.hriadel.sk a webshop.hriadel.sk.

Spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. sa zaväzuje zachovať súkromie všetkých návštevníkov stránky www.hriadel.sk a webshop.hriadel.sk a chrániť všetky osobné údaje, ktoré nám môžete poskytnúť. Predovšetkým sa domnievame, že je pre vás dôležité vedieť, ako zaobchádzame s údajmi, ktoré môžeme získať prostredníctvom týchto internetových stránok a ako uskutočňujeme spracovávanie údajov používaním internetu a iných elektronických komunikačných sietí. Prosím, prečítajte si nasledujúce vyhlásenie k ochrane osobných údajov, aby ste sa dozvedeli ako používame a poskytujeme ochranu informácií, ktoré nám poskytujete alebo ako by sme ich mohli používať a ochraňovať v budúcnosti.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach, dávate svoj súhlas k zhromažďovaniu, používaniu a prenosu vašich osobných údajov v súlade s podmienkami tohto vyhlásenia.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach súhlasíte s tým, že vaše osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou HRIADEĽ, spol. s r.o. ako prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov za podmienok ďalej uvedených. Tieto údaje môžu byť ďalej spracovávané výlučne príslušnými sprostredkovateľmi informačného systému, ktorí pre spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. vykonávajú spracovávanie osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Voči spoločnosti HRIADEĽ, spol. s r.o. máte právo na informácie o stave spracúvania, právo na opravu osobných údajov a na ich likvidáciu, ak aj ďalšie práva dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Prihlásením k akejkoľvek službe na týchto stránkach dávate v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti HRIADEĽ, spol. s r.o. bezvýhradný súhlas k tomu, aby ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov alebo aby sprostredkovatelia informačných systémov, ktorí na základe zmluvy alebo poverenia vykonávajú pre túto spoločnosť spracovanie osobných údajov, zhromažďovali, zaraďovali do svojej databázy, spracovávali a používali vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri použití vyššie uvedených stránok, a to za účelom uvedeným nižšie v tomto vyhlásení. Osobné údaje nebudú poskytnuté iným osobám, ako ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení.

Súhlas udeľujete na dobu neurčitú a ste oprávnený ho písomne odvolať kedykoľvek po splnení účelu, na ktorý ste súhlas poskytli.

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme

Vo všeobecnosti, môžete navštíviť túto internetovú stránku bez toho, aby ste nám museli povedať, kto ste alebo aby ste museli prezradiť akýkoľvek údaj o vás. Sú tu aj také časti internetových stránok, na ktorých môžeme potrebovať od vás zhromaždiť nejaké osobné údaje za určitým účelom, ako napríklad za účelom poskytnutia konkrétnych informácií na vaše požiadanie, dodania tovaru alebo registrácie kde sa vyžaduje, aby ste poskytli vaše osobné údaje.

Zhromažďovanie údajov uskutočňujeme prostredníctvom internetových on-line formulárov a vždy, keď nám emailom pošlete svoje údaje. Údaje zhromažďované od vás môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne alebo faxové číslo, alebo vašu emailovú adresu. Nie je povinné poskytnúť nám akékoľvek dodatočné informácie, o ktoré vás požiadame, ktoré by boli potrebné alebo primerané za účelom poskytnutia vami požadovanej služby. Taktiež môžeme zhromažďovať údaje o vás z emailov, ktoré nám pošlete.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje o doménových menách, ktoré zhromažďujeme, nie sú používané k vašej identifikácii ale pre to, aby sme mohli úhrnne merať návštevnosť, priemerný čas strávený na stránkach, prezreté stránky a pod. Používame tieto informácie na to, aby sme mohli zistiť využívanie našich stránok a za účelom vylepšenia ich obsahu.

Pokiaľ od vás s vaším súhlasom získame ďalšie osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo emailovú adresu (napríklad použitím on-line formulárov alebo cez email), vo všeobecnosti vám dáme vedieť v čase ich zhromažďovania, ako budeme tieto osobné údaje používať. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete alebo ktoré získame prostredníctvom týchto internetových stránok, môžeme taktiež použiť na nasledujúce účely:

  • Poskytnutie služieb, o ktoré ste nás požiadali ako napríklad zaslanie informácií o produktoch a službách alebo pri objednaní tovaru alebo služieb.
  • Odpovedanie na vaše otázky alebo spracovanie vašich žiadosti vo vzťahu k vaším údajom.
  • Poskytovanie našich služieb presne podľa vašich potrieb.
  • Poskytnutie informácií ohľadom používania produktov, prípadne technickú podporu.

Pokiaľ by ste v budúcnosti zmenili názor, a nebudete chcieť už byť nami kontaktovaní, prosím, informujte nás o tom.

Poskytovanie údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete budú môcť byť sprístupnené alebo poskytnuté našim zamestnancom ako aj tretím stranám, ako sú spoločnosti Infobex kft. ako prevádzkovateľovi serverov, štátnym orgánom a orgánom činným v trestnom konaní a dodávateľom, ktorí nás zastupujú na účely uvedené v tomto vyhlásení alebo pre iné účely, ktoré boli vami schválené.

Pokiaľ to nebude vyžadovať zákon, nebudeme bez Vášho súhlasu iným spôsobom zdielať, predávať alebo šíriť údaje, ktoré nám poskytnete.

Užívatelia do 18 rokov

Pokiaľ máte 18 rokov alebo menej, prosím, požiadajte o súhlas svojho rodiča alebo opatrovníka predtým, ako nám poskytnete nejaké údaje. Užívatelia bez takéhoto súhlasu nie sú oprávnení poskytnúť nám svoje osobné údaje.

Iné internetové stránky

Na našich internetových stránkach sa môžu nachádzať odkazy na iné internetové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou a nevzťahuje sa na nich naše vyhlásenie k ochrane osobných údajov.

Zabezpečenie informácií a uchovávanie údajov

Používame prísne fyzické, elektronické a administratívne bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany vašich údajov pred neoprávnenými osobami a proti ich nezákonnému spracovaniu, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením. Budeme uchovávať vaše údaje počas trvania obchodného vzťahu plus 5 rokov.

Prenosy údajov prostredníctvom internetu a obmedzenie zodpovednosti

Vzhľadom k tomu, že internet je globálnym prostredím, používanie internetových stránok za účelom získavania a spracovania osobných údajov nevyhnutne predpokladá prenos týchto dát na medzinárodnej úrovni. Preto, pri prezeraní týchto stránok a pri elektronickej komunikácii s nami týmto beriete na vedomie a súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov takýmto spôsobom.

Napriek tomu, že spoločnosť HRIADEĽ, spol. s r.o. používa primerané opatrenia proti vírusom a iným škodlivým elementom, povaha internetu je taká, že je nemožné zabezpečiť, aby váš prístup na internetové stránky nebol prerušovaný alebo bez chýb, alebo že tieto internetové stránky, jej servery alebo emaily, ktoré budú nami zaslané, nebudú obsahovať žiadne vírusy alebo iné škodlivé elementy.

Obsah týchto stránok je navrhnutý tak, aby bol v súlade so všeobecnými povinnosťami uvedenými v smernici Európskych spoločenstiev o ochrane osobných údajov.

Prístup k údajom a ich aktualizácia

Ste oprávnený vidieť osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, a môžete nás požiadať, aby sme urobili potrebné zmeny za účelom zabezpečenia ich presnosti a zachovania ich aktuálnosti. Pokiaľ tak chcete urobiť, môžete nás kontaktovať cez kontaktné údaje uvedené na stránke Kontakty.

Kontakty

Pokiaľ máte akékoľvek pripomienky, priania alebo požiadavky vo vzťahu k používaniu vašich osobných údajov z našej strany alebo akékoľvek otázky o tomto vyhlásení, môžete nás kontaktovať cez kontaktné údaje uvedené na stránke Kontakty. Uvítame vaše pripomienky a návrhy, ktoré by ste mohli mať ohľadom nášho vyhlásenia.

Zmeny tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie pravidelne kontrolujte, aby ste boli informovaní o prípadných zmenách. Napriek tomu, že si vyhradzujeme právo meniť a dopĺňať toto vyhlásenie, poskytneme vám oznámenie o dôležitých zmenách a pokiaľ to bude vhodné, aj prostredníctvom oznámenia zaslaného emailom.

HRIADEĽ, spol. s r.o.